View Post

HNY 2018 Fancy Night Party

ในวาระขึ้นปีใหม่ 2018 Chess Studio เห็นความสำคัญของพนักงานทุ …

View Post

Team Work Night Party 2017

สันทนาการยามค่ำคืน เลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ต์แก่พนักงานหลังจากงานอบ …