อุตสาหกรรมเรือสำราญ สร้างรายได้มหาศาล

อุตสาหกรรมเรือสำราญ สร้างรายได้มหาศาล

เรือสำราญ

เมื่อเร็วๆนี้  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้มีการจัดประชุมเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย เปิดเผยว่า ตามที่ วช. มอบหมายให้ตนและคณะผู้วิจัยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผิดชอบการวิจัยในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย” เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเรือสำราญ ในการเดินทางเข้ามายังท่าเรือของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประเมินการจัดการท่าเรือหลักสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาความสำคัญ และการพัฒนาการจัดการท่าเรือของประเทศไทย และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย

ทั้งนี้จะมีการทำวิจัยเป็นรูปแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางเข้ามายังท่าเรือหลักของประเทศไทย เชิงปริมาณ ได้แก่ ท่าเรือเกาะสมุย ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญ ทั้งบนฝั่งและจากสายการเดินเรือ ควบคู่กับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าว และนำผลการศึกษาทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์และพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย

นอกจากนี้ การจัดงานในครั้งนี้พื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง กับ การท่องเที่ยวเรือสำราญ ทางคณะผู้วิจัย ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญระดับโลก มาแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรือสำราญผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Global / Reginal Situation and Trend of Cruise Tourism โดย Ms.Jiali Wong ตำแหน่ง Regional Manager in Asia จาก Cruise Lines International Association ซึ่ง CLIA เป็นสมาคมในระดับนานาชาติ ของสายการเดินเรือจากทั่วโลก

2.การบรรยายพิเศษ เรื่อง Perspectives from Cruise Line toward Thailand Cruise Tourism โดย Ms. Angie Stephen ตำแหน่ง Managing Director for Royal Caribbean’s operations in Asia Pacific จาก Royal Caribbean international ซึ่งเป็นสายการเดินเรืออันดับ 2 ของโลก และเป็นสายการเดินเรือที่มาเปิดเส้นทางในภูมิภารเอเชียเป็นจำนวนมาก

3.การนำเสนอผลการวิจัย โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Thailand Cruise Tourism Challenge or Surrender? การท่องเที่ยวเรือสำราญไทย รอดหรือร่วง โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เรือสำราญของประเทศไทย

เรือสำราญ

ทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ในมิติต่างๆ เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดค่ะ

Cr.www.www.msn.com